Organizace dne

Organizace dne

Naší prioritou je poznávat přírodu a jejím prostřednictvím získávat nové vědomosti, souvislosti....

PŘÍRODA DĚTI UČÍ OBJEVOVAT, POZNÁVAT, ROZVÍJET SE, UČÍ JE ÚCTĚ A SPOLUPRÁCI, SAMOSTATNOSTI A SVOBODĚ.

... Prostě "UČIT VENKU".

6,00 - 9,50 spontánní a řízené hrové činnosti (dle týdenních temat), volné hry, denní cvičení, řízené činnosti, které probíhají společně, ve skupinách nebo individuelně, podle počasí ve třídě, na zahradě, na školním hřišti

8,45 - 9,05 dopolední svačina

9,50 - 11,50 příprava na pobyt venku, pobyt venku

11,50 - 12,50 převlékání, hygiena, oběd

12,45 - 14,15 příprava na spánek, spánek dětí, individuelní práce u stolečků

14,15 - 15,00 hygiena, oblékání, svačina

15,00 - 16,00 TV chvilka, zájmové hry a činnosti

 • Časové údaje jsou pouze orientační, mění se podle zájmu dětí, činností a akcí MŠ, počasí apod.
 • Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby.
 • Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.
 • Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.
 • Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.
 • Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
 • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.
 • Děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat.
 • Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a exprimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem ap.
 • Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.
 • Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně apod.
 • Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.
 • Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas).
 • Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.
 • Jídlo dětem podáváme hromadně, dbáme při jídle na tichý režim a základní pravidla při stolování.