Mateřská škola

Mateřská škola

Naše MŠ se nachází ve vsi obklopené lesy - chráněnou krajinnou oblastí Džbán. Z tohoto úzkého spojení s přírodou vychází náš vzdělávací program. Využíváme četné vycházky do přírody k osvojování si zkušeností, praktickým činnostem i ochraně životního prostředí.

Provoz MŠ je od 6,00 - 16,00 hodin - celodenní.

V MŠ pracují pouze plně kvalifikované pracovnice na všech postech. Pedagogické pracovnice mají ÚSO vzdělání pedagogického směru - učitelství pro MŠ.

Organizace a charakteristika vzdělávacího procesu

V naší MŠ je jedna heterogenní třída, do které jsou přednostně přijímány děti předškolního věku (další kritéria přijímání dětí viz. Školní řád).

Předškolní děti jsou vnímavé, připravujeme tudíž pro ně problémové situace, více činností, nápadů, her a pracovních listů.

S dětmi s odkladem školní docházky pracujeme podle návrhů Pedagogicko-psychologické poradny a máme pro ně vypracované individualní vzdělávací plány. Využíváme v nich i poznatků, cvičení a her z publikace Předcházíme poruchám učení, které se nám velmi dobře osvědčily.

Děti 4 leté se snažíme vhodnou motivací získat pro činnosti a udržet dle možností jejich pozornost.

Děti 3 leté též motivujeme zejména k jednodušším hravým a tvořivým činnostem a u dětí dvouletých se jedná hlavně o adaptaci na nové prostředí a zapojení se do kolektivu.

Všechny děti mají stejné podmínky pro vzdělávání. Řídíme se principem vzdělávací nabídky - možnost vybrat si a tím i učit se podle svých předpokladů, schopností, zájmu a talentu.

Předškolní vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu - "Hrajeme si s pohádkou"

Hlavním cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy pro další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání - základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní společnosti, základy pro celoživotní učení a základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot - to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte, možnostem jeho chápání a vidění světa i přirozeným životním souvislostem a okolnostem, v nichž dnešní dítě vyrůstá.

Co nás baví

V květnu 1997 se naše MŠ poprvé zúčastnila Celostátní přehlídky mateřských škol v Nymburce - Mateřinka (dočetli jsme se o ní v časopise Informatorium školy mateřské) s vystoupením Kudy chodí jaro. Mateřinka nás chytla tak, že jsme se pustili do pořádání oblastního kola pro lounsko "Domoušické mateřinky". V r. 2002 jsme pořádání mateřinky postoupili Soukromé MŠ Mateřinka v Lounech (od té doby Lounská mateřinka). Od r. 1997 jsme byli vybráni a měli tu čest se účastnit Celostátní přehlídky Mateřinka v Nymburce ještě celkem 5x.

Další, co naše děti baví, jsou výtvarné soutěže a projekty. V poslední době se nám velmi osvědčily projekty Městské knihovny v Lounech, v jejíž budově si mohou děti s rodiči přímo prohlédnout své vystavené výtvory. Nejlepší dílka se pak ocitnou na pohlednicích (v projektech Motýli a Dům, který mám rád se to povedlo i našim dětem).