Informace ŠD

Informace ŠD

1. O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

2. Kapacita ŠD je 20 žáků.

3. Časový plán vzdělávání : provoz ŠD je po skončení vyučování do 15.00 hodin (včetně oběda). V případě zájmu zákonných zástupců je možno uzavřít Smlouvu mezi zákonnými zástupci žáků a mateřskou školou o svěření k dohledu v době od 6.00 - 7.15 hodin a od 15.00 - 16.00 hodin.

Činnost školní družiny je realizována v prostorách školy do 13:00 hod. Poté se za příznivého počasí odchází do blízkého okolí školy (les, vycházky, hřiště, zahrada - nezbytnost vhodného sezonního oblečení a obuvi). Zpět do školy se vrací ve 14:30 hod. Rodiče si tedy, pokud potřebují, vyzvedávají své děti do 13:00 hod. nebo až ve 14:30 hod.

4. Do ŠD se žáci přihlašují písemně první den školního roku a žáka je možné odhlásit kdykoliv během školního roku. Je důležité, aby rodiče vyplnili obě strany přihlášky - zejména dobu odchodu žáka ze školní družiny a zda bude odcházet sám nebo v doprovodu jiné osoby (u doprovodu je nutné uvést jména osob, které budou dítě vyzvedávat: rodiče, prarodiče nebo jiná zodpovědná osoba). Dítě, které má uvedeno v přihlášce, že odchází v doprovodu jiné osoby, nemůže vychovatelka ze školní družiny propustit dříve, než se tato osoba pro něj dostaví. Odhlášení ze ŠD se provádí písemnou formou s časovým vymezením, ve kterém žák nebude ŠD navštěvovat, pro odhlášení je nutno vyplnit tiskopis "Odhlášení žáka ze ŠD ", který lze vyzvednout u vychovatelky a přikládá se k zápisnímu lístku. Pokud žák nebude řádně ze ŠD odhlášen, je povinností jeho zákonného zástupce nadále hradit úplatu, což je částečná úhrada neinvestičních nákladů. Za pobyt ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výše je 200,- Kč měsíčně, tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do ŠD. Příspěvek je splatný na měsíc předem na účet školy. Docházka přihlášených žáků je povinná, každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Žáka lze uvolnit formou písemné žádosti, která musí obsahovat : datum, hodinu odchodu a podpis, bez této žádosti nebude žák uvolněn. Dále je možné žáka vyzvednout ze ŠD osobně. Žáka nelze uvolnit po telefonu. Pokud má žák odejít ze ŠD jinak nebo s jinou osobou, než je obvyklé a než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí tuto skutečnost vychovatelce písemně - s datem žádosti a podpisem zákonného zástupce žáka.

5. ŠD nabízí v letošním školním roce čtyři kroužky zájmové činnosti : Zvídavci, Duhová dílna, Hravá angličtina pro žáky 1. a 2. třídy a Hra na zobcovou flétnu.

6. ŠD pravidelně využívá prostory školy, tělocvičnu, hřiště, školní zahradu s pískovištěm a dřevěnými průlezkami. Ve třídě máme k dispozici interaktivní panel, IPADy, přehrávač, stolky s židlemi a koberec, který slouží jako hrací plocha.

7. Žák může být ze ŠD vyloučen, pokud svým chováním ohrožuje bezpečnost a zdraví své a ostatních žáků. A pokud vědomě poškozuje školní majetek.

8. Informace rodičům o žácích podává vychovatelka ústně nebo písemně. Rodiče se mohou kdykoliv se svými dotazy a problémy obracet na vychovatelku nebo vedení školy.